กฤษณา อโศกสิน เป็นนามปากกาของ สุกัญญา ชลศึกษ์ เรียนมัธยมที่โรงเรียนราชินี แล้วเข้าเรียนต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นามปากกา 'กฤษณา อโศกสิน' เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2501 ด้วยผลงานนวนิยายชื่อว่า 'วิหคที่หลงทาง' นามปากกานี้สร้างผลงาน และไดัรับรางวัลอย่างมากมาย เช่น รางวัลซีไรต์จากเรื่อง 'ปูนปิดทอง' และมีผลงานที่เคยเป็นละครโทรทัศน์ เช่น สวรรค์เบี่ยง, น้ำเซาะทราย, เพลิงบุญ, เมียหลวง, หลงไฟ, ข้ามสืทันดร เป็นต้น ปี 2531 ได้รับการประกาศยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

3

เรื่อง

131

ผู้ติดตาม