คู่มือนักเขียน
ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์
Fictionlog ไม่ใช่สำนักพิมพ์
เราต้องการเป็นสะพานที่จะเชื่อมนักเขียนถึงนักอ่านโดยไม่ถือครองสิทธิ์ใดๆ
เพราะฉะนั้นงานเขียนและนิยายที่นักเขียนนำมาลง
ใน Fictionlog ถือเป็นของนักเขียน 100%

นักเขียนมีสิทธิ์ในการติดต่อสำนักพิมพ์ใดๆ ในการรวมเล่มและตีพิมพ์
โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต Fictionlog