ข้อตกลงในการใช้งาน
ข้อกำหนดในการให้บริการ

โปรดพิจารณาคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติของนักเขียน และระบบเหรียญ

การใช้เว็บไซต์ของพวกเรา Fictionlog.co (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า “Fictionlog”) ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดด้านล่างนี้ โปรดอ่านโดยละเอียด


1. การยอมรับข้อกำหนด

ก. เมื่อคุณได้ใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์ (โดยรวมไปถึงเนื้อหาทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงผ่านโดเมน Fictionlog และโดเมนเฉพาะ ประเทศใดๆ หรือโดเมนย่อยของโดเมนใดๆเหล่านั้น “เว็บไซต์ Fictionlog” หรือ “เว็บไซต์” หรือ แอพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆที่สามารถเข้าถึง Fictionlog ได้) เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับ (1) ข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") (2) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fictionlog ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.fictionlog.co/p/privacy และ ใช้อ้างเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ (3) แนวปฏิบัติของนักเขียนของ Fictionlog ซึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.fictionlog.co/p/writer-guidelines และใช้อ้างเป็น ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ และ (4) ระบบเหรียญ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.fictionlog.co/p/coin-system และ ใช้อ้างเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fictionlog.co หรือ แนวปฏิบัติของนักเขียนใดๆ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เว็บไซต์ Fictionlog

ข. แม้ว่าเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ คุณสามารถ ตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดเป็นระยะได้ที่ https://www.fictionlog.co/p/terms-conditions Fictionlog มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายต่างๆเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และคุณตกลงยอมผูกพันต่อการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเหล่านั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการในส่วนใด โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ Fictionlog ทั้งนี้ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ที่จะถือเป็นการให้สิทธิหรือผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดแก่บุคคลภายนอกได้


2. เว็บไซต์

ก. ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกรายของเว็บไซต์ Fictionlog รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ ที่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาต้นฉบับ ข้อมูล และเนื้อหาหรือบริการอื่นๆบนเว็บไซต์

ข. เว็บไซต์ Fictionlog อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ Fictionlog มิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม แต่ Fictionlog ไม่มีอำนาจในการควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด นอกจากนี้ Fictionlog จะไม่และไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดได้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าคุณได้ปลดเปลื้อง Fictionlog โดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก


3. บัญชีการใช้งาน

ก. การจะเข้าถึงการใช้งานเฉพาะอย่างในเว็บไซต์ได้ คุณจะต้องสร้างบัญชี Fictionlog คุณต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณสร้างบัญชีของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูล ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ คุณจะรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลของคุณและการกระทำใดๆที่กระทำ โดยบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณไว้อย่างปลอดภัย คุณต้องแจ้งให้ Fictionlog ทราบทันทีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข. ถึงแม้ว่า Fictionlog จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของคุณอันเกิดจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่คุณอาจมีความรับผิดในความเสียหายของ Fictionlog และ/หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

ค. ห้ามสร้างบัญชีหากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี

ง. การใช้บัญชีหลายบัญชีโดยมีเจตนาทุจริตจะมีผลให้ถูกระงับบัญชีในทันที


4. การใช้เว็บไซต์โดยทั่วไป

Fictionlog อนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ได้ตามที่ระบุในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า

ก. คุณตกลงที่จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของผู้ใช้ (จะอธิบายต่อไปในข้อ 6) ผ่านสื่อกลางใดก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fictionlog ก่อน เว้น แต่ Fictionlog จะจัดหาวิธีการจำหน่ายจ่ายโอนเช่นนั้นให้ผ่านทางเลือกของเว็บไซต์ (เช่น ปุ่มแชร์) หรือ วิธีการจำหน่าย จ่ายโอนเช่นนั้นกระทำโดยการแบ่งปันลิงก์ ห้ามใช้วิธีการอื่นใดที่รวมไปถึงการทำซ้ำ และ/หรือ การจับภาพหน้าจอ และ/หรือ การ บันทึกเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ ไปยังสื่อกลางอื่นๆโดยที่ Fictionlog และนักเขียนไม่ยินยอมและไม่มีการใส่เครดิตโดยเด็ดขาด

ข. คุณตกลงที่จะไม่ปรับหรือเปลี่ยนส่วนใดของบริการยกเว้นเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพในเนื้อหาของผู้ใช้

ค. คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือไปจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆที่เป็นของ Fictionlog

ง. คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fictionlog ก่อน

การขายการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันในอีกเว็บไซต์ โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ
การใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะใกล้เคียงกันใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าโฆษณาหรือค่าสมัครสมาชิก
การขายการโฆษณาในเว็บไซต์ Fictionlog หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆที่มีเป้าหมายอยู่ที่เนื้อหาของผู้ใช้เฉพาะเรื่อง/ราย หรือเนื้อหาของ Fictionlog และ
การใช้เว็บไซต์หรือบริการในลักษณะใกล้เคียงกันใดๆที่ Fictionlog แต่เพียงผู้เดียวพบว่า เป็นการใช้ทรัพย์สินของ Fictionlog หรือ การใช้ Fictionlog หรือเนื้อหาของผู้ใช้ในลักษณะการ แข่งขันหรือแทนที่ทางการตลาดกับ Fictionlog.co หรือ เนื้อหาของ Fictionlog หรือเนื้อหาของผู้ใช้ของ Fictionlog
จ. คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือออกระบบอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "โรบอท" "สไปเดอร์" หรือ " ตัวอ่านออฟไลน์" ที่เข้าถึงบริการในลักษณะที่ส่งข้อความคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ Fictionlog ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมากกว่าที่มนุษย์สามารถส่งได้ในระยะเวลาเดียวกันโดยใช้เว็บบราวเซอร์ออนไลน์แบบดั้งเดิม แต่แม้จะกล่าวไว้ข้างต้นเช่นนั้น Fictionlog อนุญาตให้ผู้ดำเนินการเสิร์ชเอนจินสาธารณะใช้สไปเดอร์เพื่อทำสำเนาวัสดุ จากเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างดัชนีวัสดุที่สามารถค้นหาได้โดยสาธารณะได้มากเท่าที่จำเป็น แต่มิใช่เพื่อการสร้างแคช (Cache) หรืออาร์ไคฟ์ของวัสดุนั้น Fictionlog สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้ไม่ว่า โดยทั่วไปหรือเป็นกรณีเฉพาะ คุณตกลงไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนใดๆ รวมถึงชื่อบัญชีจากเว็บไซต์และจะไม่ใช้ระบบสื่อสารของเว็บไซต์ (เช่น การออกความเห็น อีเมล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนเชิงพาณิชย์ใดๆ คุณตกลงไม่ชักชวนผู้ใช้บริการคนใดในเชิงพาณิชย์อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้คนดังกล่าว

ฌ. ในการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดในการให้บริการ แนว ปฏิบัติของนักเขียน ระบบเหรียญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

ญ. Fictionlog สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการด้านใดๆ ได้ทุกเมื่อ


5. การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์

นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะใช้กับการใช้เนื้อหาของคุณโดยเฉพาะ

ก. เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ Fictionlog รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟฟิค ภาพ เสียง เพลง วิดีโอ รูปแบบ การใช้งานที่มีลักษณะตอบโต้ และอื่นๆที่คล้ายกัน (“เนื้อหา”) และ เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ที่มีอยู่ในเนื้อหา (“เครื่องหมาย”) เป็นของ หรือ ได้รับอนุญาต โดย Fictionlog ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ ไทย หรือกฎ หรือระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับได้ในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมด เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดไว้ ในตามเหมาะสมเพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในใช้งานของคุณเท่านั้น และคุณไม่สามารถดาว์นโหลด คัดลอก แก้ไข ผลิต ทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายโอน ส่งต่อ ออกอากาศ แสดง ขาย ขออนุญาต แปล เผยแพร่ กระทำการ หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของก่อน Fictionlog มีสิทธิทั้งปวงที่จะไม่ให้เข้าไปในเว็บไซต์หรือเนื้อหาโดยชัดแจ้ง

ข. คุณอาจเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ได้

เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานของคุณ
เพื่อใช้บริการตามปกติของ Fictionlog
ค. คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา เนื้อหาของผู้ใช้ และเนื้อหาอื่นๆ เท่าที่ได้รับอนุญาตภายได้ข้อตกลงนี้ Fictionlog มีสิทธิทั้งปวงที่จะไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาและบริการของ Fictionlog

ง. คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในการใช้ ทำซ้ำ หรือจำหน่ายจ่ายโอนเนื้อหาใดๆ นอกเสียจากว่าคุณได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้รวมไปถึงการใช้ ทำซ้ำ หรือจำหน่ายจ่ายโอนเนื้อหาของผู้ใช้ของผู้อื่นในเว็บไซต์ Fictionlog เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จ. คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้เว็บไซต์ Fictionlog คุณจะถูกเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้จากหลายทาง และ Fictionlog จะไม่รับผิดชอบ ในความถูกต้อง ประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว คุณเข้าใจ และรับทราบว่าคุณอาจพบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม หรือไม่น่าพอใจ และคุณตกลงสละและขอสละสิทธิ หรือการเยียวยาตามกฎหมายหรือสิทธิที่เทียบเท่าใดๆ ที่คุณมีหรืออาจมีต่อ Fictionlog อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว และคุณตกลง รับผิดชดใช้และปกป้อง Fictionlog เจ้าของ Fictionlog ผู้ดำเนินการ บริษัทในเครือ ผู้ให้อนุญาต ผู้รับอนุญาต และผู้รับจ้างช่วงที่กระทำ การแทน Fictionlog ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตสำหรับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ


6. เนื้อหาของผู้ใช้และการปฏิบัติ

ก. ในฐานะผู้ถือบัญชี Fictionlog คุณอาจส่งเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องราว กลอน ผล สำรวจความคิดเห็น รูปประจำตัว กระดานข้อความ หรือ ข้อความด่วน เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งนี้โดยรวมเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้” คุณ เข้าใจว่า Fictionlog ไม่รับประกันที่จะรักษาความลับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณส่งให้ Fictionlog

ข. คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาของคุณเองและผลสืบเนื่องจากการส่งและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ คุณยืนยัน รับรอง และ รับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำต้องมีเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่คุณส่ง และคุณอนุญาตให้ Fictionlog ใช้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินอื่นใดทั้งปวงในเนื้อหาของผู้ใช้ และ ยินยอมให้ Fictionlog รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนส่วนตัวใดๆทั้งปวงที่แสดงอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้เพื่อให้การ รวบรวมและการใช้เนื้อหาของผู้ใช้สอดคล้องกับเว็บไซต์และเงื่อนไขในการให้บริการนี้ ทั้งนี้ Fictionlog จะไม่เก็บข้อมูลทางการ เงิน อาทิ เลขบัตรเครดิตของผู้ใช้ แต่จะทำการเข้ารหัสและส่งถึงผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS

ค. เพื่อความชัดเจน คุณยังคงมีสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การส่งเนื้อหาของผู้ใช้ให้แก่ Fictionlog หมาย ถึงคุณได้ให้สิทธิที่สามารถใช้อ้างได้ทั่วโลก โดยไม่จำกัด ปราศจากลิขสิทธิ์ สามารถอนุญาตช่วงได้ แต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ ทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายโอน จัด และแสดงเนื้อหาอันเกี่ยวข้องให้กับเว็บไซต์ Fictionlog ด้วย และคุณอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนของเว็บไซต์มีสิทธิโดยไม่จำกัดในการ เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ คุณเข้าใจและตกลงว่า Fictionlog เก็บรักษา แต่ไม่จัดแสดง จำหน่ายจ่ายโอน หรือแสดงสำเนาเซิร์ฟเวอร์ ของเนื้อหาของคุณที่คุณได้ถอดหรือลบไปแล้ว

ง. ในส่วนเนื้อหาของผู้ใช้ คุณตกลงว่าเนื้อหาที่คุณส่งมาจะไม่ประกอบด้วยส่วนที่มีลิขสิทธิ์หรือถูกคุ้มครอง ในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ เว้นแต่ คุณเป็นเจ้าของสิทธินั้น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และอนุญาตให้ Fictionlog ใช้สิทธิทั้งปวงที่คุณให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้

จ. คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาหรือส่วนอื่นที่ขัดต่อแนวปฏิบัติของนักเขียนของ Fictionlog มายังเว็บไซต์ คุณสามารถดูแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ https://www.fictionlog.co/p/writer-guidelines ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว หรือส่งเนื้อหาหรือส่วนใด ที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ฉ. Fictionlog ไม่รับรองเนื้อหา ความเห็น คำแนะนำ หรือคำเสนอแนะใดที่ผู้ใช้ใดหรือผู้ให้อนุญาตอื่นใดส่งมายังเว็บไซต์ และ Fictionlog ปฏิเสธ โดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดชอบใดๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ Fictionlog ไม่อนุญาตให้มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อื่นๆ ในเว็บไซต์และ Fictionlog จะถอดเนื้อหาทั้งหมดหากได้รับแจ้งโดยเหมาะสมว่าเนื้อหานั้นละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น Fictionlog สงวนสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


7. นโยบายการระงับบัญชี

ก. Fictionlog จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ใดตามพฤติการณ์ที่เหมาะสม หาก Fictionlog พบว่าผู้ใช้นั้นเป็นผู้ละเมิดสิทธิ

ข. Fictionlog สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใดละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้อันเนื่องมาจากเหตุผลอื่น นอกเหนือจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำผิดอันเนื่องจากความเกลียดชัง (hate crime) สื่อ ลามก อนาจาร การหมิ่นประมาท หรือไม่ Fictionlog อาจถอดเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้อันเนื่องมาจากการส่งสิ่งที่ขัด ต่อข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และตามดุลยพินิจของ Fictionlog แต่เพียงผู้เดียว

ค. Fictionlog มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ถ้าผู้ใช้นั้นไม่ปฏิบัติตามทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดในการให้บริการนี้


8. นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ส่วนหนึ่งของนโยบายลิขสิทธิ์ของ Fictionlog คือ Fictionlog อาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ถ้าเห็นว่าผู้ใช้นั้นเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถแจ้งเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ระบุข้อความว่าคุณพบเนื้อหาบน Fictionlog ที่คุณเห็นว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ (เช่น ฉันยืนยันว่าเรื่องตามที่แจ้งด้านล่างนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของฉัน)
ระบุว่าลิขสิทธิ์ของคุณได้รับความคุ้มครอง/จดทะเบียนจากประเทศใด
ระบุชื่อเรื่องของเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งแนบ URL แบบเต็มของหน้านั้น
อธิบายให้เราทราบว่าเนื้อหานั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณอย่างไร (เช่น เนื้อหาถูกทำซ้ำ, เรื่องทั้งหมดเป็นฉบับคัดลอกจากงานต้นฉบับของคุณ เป็นต้น)
ระบุประเภท (เช่น นิยาย, เรื่องสั้น, กลอน เป็นต้น) และรายละเอียด (เช่น ชื่อเรื่อง, ผู้เผยแพร่, วันที่ เป็นต้น) ของงานที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และงานที่คุณเห็นว่าถูกละเมิด ถ้าข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ในอินเตอร์เน็ต จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากหากท่านส่งลิงก์มา
แจ้งข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อความสะดวกในการติดตาม (แนะนำให้ใช้อีเมล)
ห้เราส่งต่อข้อมูลการติดต่อของคุณไปยังผู้ส่งเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้นั้นสามารถติดต่อเพื่อแก้ปัญหาที่คุณร้องเรียนไว้กับคุณโดยตรง (แนะนำให้ใช้อีเมล)
ระบุข้อความว่า “ฉันเชื่อโดยสุจริตว่าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน และกฎหมาย ไม่อนุญาตให้มีการใช้ผลงานลิขสิทธิ์ดังที่ได้บรรยายไว้ข้างต้นนั้น ฉันขอยืนยันว่าข้อมูลที่ ได้แจ้งไว้นี้ถูกต้องและฉันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายที่สามารถดำเนิน การใดๆเกี่ยวกับการละเมิดการใช้สิ่งนั้น
ลงลายมือชื่อ ถ้าคุณแจ้งเรื่องผ่านทางอีเมล สามารถสแกนลายมือขื่อหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ส่งเรื่องที่แจ้งเป็นภาษาไทยมาตามที่อยู่ดังนี้
เรื่อง: แจ้งการละเมิดลิขสิทธิใน Fictionlog
อีเมล: [email protected]
ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลที่คุณได้แจ้งมานี้อาจถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ละเมิด คุณต้องแน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณพบใน Fictionlog ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ การกล่าวหาโดยทุจริตนั้นมีความรับผิดตามกฎหมายไทย

เมื่อคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังเว็บไซต์ของ Fictionlog นั่นหมายความว่าคุณอนุญาตให้ Fictionlog กระทำการ ในฐานะตัวแทนของคุณในการจดแจ้งข้อร้องเรียนภายใต้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล และ/หรือตัวบทกฎหมาย อื่นใดที่ใช้บังคับได้ในประเทศไทยที่อนุญาตให้มีการร้องเรียนเพื่อถอดถอนเนื้อหาที่มีการละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้อง รับผิดชอบในเฝ้าสังเกตและบังคับใช้สิทธิของคุณในเนื้อหาของผู้ใช้ อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่ Fictionlog รู้สึกว่ามีการละเมิด เนื้อหาของผู้ใช้ และ/หรือเนื้อหาจากบริการของ Fictionlog เช่นนั้น Fictionlog มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถแจ้งการละเมิด นั้นภายใต้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลหรือตัวบทกฎหมายอื่นใดที่คล้ายกันเพื่อกำจัดการละเมิดนั้น


9. ข้อสงวนความรับผิดของการรับประกันและเงื่อนไข

คุณตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว Fictionlog เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้รับจ้าง ช่วงที่กระทำการแทน Fictionlog (รวมไปถึงผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้แอพพลิเคชั่นในการเข้าใช้) Fictionlog ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้ง ปวงตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร การพูด การแสดงออก การตีความ กฎหมาย สัญญา เอกเทศสัญญา ที่กระทำต่อผู้อื่น หรือการละเมิด ที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย ธรรมเนียม ภาษีศุลกากร ช่วงการเจรจาหรือกระทำการ หรือ การจัดการหรือสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่ง ของคู่สัญญา หรือผลของสภาพแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บไซต์ และการใช้งานของคุณ หรือการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการใช้ กรรมสิทธิ์ หรือ กฎหมาย หรืออย่างอื่น Fictionlog ไม่รับประกัน ไม่มีเงื่อนไขหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา ของเว็บไซต์ใดที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (2) การ บาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของ เรา (3) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือ ข้อมูลทางการเงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (4) การหยุดชะงักหรือการหยุดส่งหรือรับจากเว็บไซต์ของเรา (5) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรือ อื่นๆ ที่อาจส่งไปหรือผ่านเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดหรือความสูญเสียหรือเสียหายประเภท ใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดที่โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ Fictionlog ได้โดยประการอื่น Fictionlog ไม่ รับประกัน รับรอง ค้ำประกันหรือมีความรับผิดชอบสำหรับวัตถุปะสงค์เฉพาะหรือทั่วไป คุณภาพ ความสามารถในการค้าขาย ฝีมือ การไม่ละเมิดสิทธิ หรือกรรมสิทธิและความเป็นเจ้าของ Fictionlog จะไม่รับประกัน รับรอง หรือรับผิดชอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภาย นอกผ่านทางเว็บไซต์ Fictionlog หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงหรือแสดงในแบนเนอร์หรือการโฆษณาอื่นๆ และ Fictionlog จะไม่เป็นคู่กรณีหรือรับผิด ชอบไม่ว่าทางใดก็ตามในการดูแลการติดต่อทางธุรกิจหรือความรับผิดอื่นๆระหว่างคุณและบุคคลภายนอกในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ทั้งนี้ คุณควรใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังตามสมควรเช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อกลางใดหรือในสภาพแวดล้อมใดๆ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดของ อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศก็ถูกสงวนไว้เช่นกัน


10. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Fictionlog เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือ ผู้รับจ้างช่วงที่กระทำการแทน Fictionlog จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณในค่าเสียหาย โดยทางตรง โดยทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นโทษหรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ใดๆ ก็ตามจาก (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (2) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา (3) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ รักษาความปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ (4) การหยุดชะงักหรือ การหยุดของการส่งหรือรับผ่านเว็บไซต์ของเรา (4) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรืออื่นๆที่อาจส่งไปหรือผ่านบริการของเราโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (5) ข้อ ผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดหรือความสูญเสียหรือเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดที่โพสต์ อีเมล ส่ง หรือ ทำให้เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ Fictionlog ได้โดยประการอื่น ไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าบริษัท จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ การจำกัดความรับผิดดังกล่าวจะใช้บังคับมากเท่าที่กฎหมายอนุญาตในขอบเขตอำนาจที่ เกี่ยวข้อง (6) ข้อโต้แย้งใดๆระหว่างคุณและบุคคลอื่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีบัญชีของ Fictionlog หรือไม่ (7) เนื้อหาที่เป็นข้อความหรือรูปภาพใดๆที่ถูกห้าม ไม่ให้เผยแพร่หรือแสดงออกภายใต้กฎหมายไทยหรือกฎหรือข้อบังคับอื่นๆที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดต่อองค์ พระมหากษัตริย์และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎมายอื่นใด ไม่ ว่าจะเกิดขึ้นจากกฎหมาย ธรรมเนียมการ ภาษีศุลกากร ช่วงการเจรจาหรือกระทำการ หรือ การจัดการหรือสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญา หรือผลของ สภาพแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไซต์นี้ เว็บไซต์ และ การใช้งานของคุณ หรือการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการใช้ กรรมสิทธิ์ หรือกฎหมาย หรืออย่างอื่น และไม่ ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความน่าจะเป็นที่อาจเกิดความเสียหายเหล่านั้น ให้ข้อจำกัดดังที่กล่าวมามีผลตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่สามารถใช้ได้ คุณ รับทราบเป็นการเฉพาะว่า Fictionlog จะไม่รับผิดในเนื้อหาของผู้ใช้หรือการกระทำที่หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอกและ ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายหรือความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

Fictionlog ไม่รับรองว่าเว็บไซต์ Fictionlog มีความเหมาะสมและสามารถเข้าถึงเพื่อการใช้งานได้ในประเทศอื่น ผู้ที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ Fictionlog จะกระทำการดังกล่าวด้วยความสมัครใจของตนและจะรับผิดชอบตามกฎหมายท้องถิ่น


11. การรับผิดชดใช้

คุณตกลง รับผิดชดใช้ และปกป้อง Fictionlog บริษัทแม่ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนของ ผู้รับจ้างช่วงที่กระทำการแทน Fictionlog จาก สิทธิเรียกร้อง ความต้องการ ค่าเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย) อันเกิด จาก (1) การที่คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ Fictionlog (2) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ข้อใด (3) การที่คุณละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ (4) การเรียกร้องใดๆ ว่าเนื้อหาของคุณก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก ภาระผูกพันในการปกป้องและรับผิดชดใช้นี้จะมีผลบังคับต่อไปหลังจากข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และการใช้เว็บไซต์ Fictionlog ของ คุณสิ้นสุดลง


12. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปีหรือเป็นผู้เยาว์ที่เป็นอิสระ หรือได้รับความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในการ เข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่ระบุในข้อกำหนดการบริการฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้ บริการฉบับนี้ คุณรับรองว่าคุณอายุมากกว่า 13 ปี เนื่องจากเว็บไซต์ Fictionlog ไม่มีวัตถุประสงค์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งาน


13. การโอนสิทธิ์

คุณต้องไม่โอนข้อกำหนด สิทธิ และใบอนุญาตใดแก่บุคคลอื่น แต่ Fictionlog อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด


14. ทั่วไป

คุณตกลงว่า: (1) เว็บไซต์ Fictionlog ถือเป็นเว็บไซต์เชิงรับซึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิเหนือบุคคลต่อ Fictionlog ไม่ว่าโดย เฉพาะหรือโดยทั่วไป ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้พร้อมทั้งการแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ https://www.fictionlog.co/p/privacy และการ แจ้งเรื่องในทางกฎหมายอื่นๆที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Fictionlog จะประกอบไปด้วยข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณและ Fictionlog เกี่ยวกับเว็บไซต์ Fictionlog หาก ศาลที่มีเขตอำนาจถือว่าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนด ในการให้บริการที่เหลือซึ่งจะยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ข้อกำหนดในการให้บริการใดในฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยเพิ่มเติมหรือต่อ เนื่องในข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด และการไม่ใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ของ Fictionlog จะไม่ ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

Fictionlog สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และคุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนด ในการให้บริการฉบับนี้เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ การที่คุณใช้เว็บไซต์ Fictionlog ต่อหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ จะถือเป็น การตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วดังกล่าวตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต คุณและ Fictionlog ตกลงว่าประเด็นพิพาทใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ Fictionlog ต้องเริ่มขึ้นภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดประเด็นพิพาทนั้นขึ้น มิฉะนั้นประเด็นพิพาทดังกล่าวจะหมดอายุความ


15. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท

ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้จะถูกตีความในทุกๆแง่ตามกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎ หรือข้อบังคับอื่นๆที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทย ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจพิจารณาของศาลไทย