คณิตศาสตร์ช่างโยธา สอศ 20121-1001 (PDF)
อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตตาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
376
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
94.00

รายละเอียด

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ช่างโยธา (Mathematics for Civil Work) เล่มนี้ อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 20121-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา     ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 9 บท ประกอบด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฑ์ ฟังก์ชันชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทีม กราฟ เรขาคณิต พื้นที่และปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผล ซึ่งจะประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาช่างโยธา ตลอดจนนายช่าง วิศวกร ผู้สนใจทั่วไป

เอกชัย รัตนโน
376
9786160845125

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม